Inauguration

Inauguration du skatepark - 14 mai 2022